Normy polskie regulują wielkości wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Określona jest zarówno minimalna jak i maksymalna wielkość wentylacji.

Maksymalną ilość wymian powietrza określa współczynnik „n50”, czyli ilości wymian przy różnicy ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 50Pa, w czasie 1 godziny

Wartość n50 jest określona w warunkach technicznych, i zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. (Dziennik Ustaw Nr 201, Poz. 1238) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozdziale 2.3. Szczelność na przenikanie powietrza, określono że:

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego oraz budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.
2.3.2. Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej. Wymagana szczelność wynosi:

  1.  budynki z wentylacją grawitacyjną: n50 ≤ 3,0 [h-1]
  2.   budynki z wentylacją mechaniczną: n50 ≤ 1,5 [h-1]

Budynki pasywne i energooszczędne powinny mieć współczynnik n50 ≤ 0,6 [h-1]. Świadczy to wyraźnie o dużym wpływie nieszczelności powietrznej na wzrost energochłonności budynków. Ocenia się, że straty spowodowane ucieczką ciepłego powietrza wewnętrznego wynoszą 30 do 40% całkowitej energii dostarczanej do ogrzania domu.

Z kolei polska norma PN-83/B-03430/Az3:2000, wymaga, aby minimalna ilość powietrza wymienianego w domu była sumą strumieni powietrza, które musi być usuwane z pomieszczeń. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:

  • kuchnia z kuchenką gazową - 70 m³/h;
  • kuchnia z kuchenką elektryczną - 50 m³/h;
  • łazienka - 50 m³h;
  • toaleta - 30 m³/h;
  • pokój mieszkalny - 30 m³/h;
  • pomieszczenie pomocnicze (bez okna) - 15 m³/h;
  • pralnia domowa powinna mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą minimum dwukrotnej wymianie powietrza na godzinę;
  • pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą 1 wymianie powietrza na godzinę.

Tak więc prawidłowa wentylacja domu / mieszania musi zapewnić wymianę powietrza zawartą pomiędzy tymi maksymalnymi i minimalnymi wartościami. Badanie Blower Door Test, pozwala nam na dokładne i obiektywne zweryfikowanie spełnienia tych wymogów.