Szczelność powietrzna budynku

Poprzez analizy i pomiary możemy skontrolować poprawność parametrów mających kluczowe znaczenie dla oceny jakości budynku pod względem efektywności energetycznej:

  1. Kamera termowizyjna sprawdza izolacyjność termiczną ścian, dachu, stropu i jej ewentualne braki. Przy zachowaniu pewnych warunków można ilościowo określić współczynnik przenikania ciepła i porównać z obowiązującymi normami;

  2. Test szczelności obudowy budynku przy użyciu tzw. „Blower Door Test” (Testowy Wentylator Drzwiowy), specjalistycznego urządzenia weryfikującego czy działanie wentylacji jest zgodne z obowiązującymi normami, mierzącego niekontrolowane ubytki powietrza oraz pomagającemu wskazać miejsca wymagające poprawy.

Po przeprowadzeniu zgodnych z polskimi normami badań, dostarczane są raporty opisujące uzyskane wyniki wraz ze zwróceniem uwagi na zaobserwowane usterki.

Poglądowy schemat badania szczelności powietrznej (blower door test): zamontowany w otworze drzwiowym wentylator wytwarza podciśnienie, powodujące napływ z zewnątrz przez nieszczelności powietrza. Analiza przeprowadzana jest zgodnie z polską normą PN-EN-ISO-9972_2015, która dokładnie określa sposób i warunki wykonania testu.

 

 

GWARANTUJEMY WYKONANIE OBIEKTYWNYCH I PROFESJONALNYCH BADAŃ

Bardziej znane jest badanie termowizyjne, natomiast mniej popularne testy szczelności powietrznej domów, również dostarczają wielu istotnych, z punktu widzenia eksploatacji budynku, informacji. Ocenia się, że straty energii spowodowane nieszczelnościami wynoszą 30 do 40% całkowitej energii przeznaczonej do ogrzania pomieszczeń. Jest to szczególnie istotny problem w energooszczędnych domach, z nowymi, oszczędnymi systemami ogrzewania.

Bardzo często w miejscach niekontrolowanych przedmuchów powietrza zewnętrznego, następują spadki temperatur tak duże, że powodują wykraplanie wilgoci na elementach budowlanych. Ich nieuniknionym skutkiem jest pleśń, a następnie rozwój grzyba budowlanego. Grzyby pleśniowe wydzielają różne toksyny, mikrobiologiczne lotne związki organiczne oraz zarodniki, które uznawane są za najgroźniejsze alergeny oraz czynniki chorobotwórcze. Raz zapoczątkowany proces wykraplania wilgoci nie zatrzyma się sam: pogarsza on izolacyjność termiczną materiałów budowlanych powodując ich dewastację, coraz większe straty i problemy.

Kontrola poprawności wentylacji oraz zlokalizowanie miejsc nieszczelności powietrznej bez użycia wentylatora testowego jest praktycznie niemożliwe.

SPRAWDŹ DOM / MIESZKANIE PRZED KUPNEM - TO NA PEWNO SIĘ OPŁACI!

Podczas przeprowadzania testu blower door, za pomocą wentylatora umieszczanego w miejscu drzwi zewnętrznych, wytwarzane jest w lokalu podciśnienie. Powoduje to przedostawanie się do wnętrza budynku, poprzez wszystkie nieszczelności, powietrza. Dzięki utrzymywaniu stałego, zaprogramowanego ciśnienia, specjalistyczne oprogramowanie wylicza ilość infiltrowanego powietrza. Pozwala to na wyznaczenie tzw współczynnika „n50”, czyli ilości wymian powietrza przy różnicy ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 50Pa, w czasie 1 godziny. Maksymalne dopuszczalne wartości krotności "n50" są podane w odpowiednich normach,

W warunkach podciśnienia widać normalnie niezauważalne problemy. Po lewej: termogram bez różnicy ciśnień, po prawej w warunkach podciśnienia 40Pa

 

SKONTROLUJ JAKOŚĆ WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NIE WIERZ NA SŁOWO!

Test szczelności najkorzystniej jest przeprowadzić jeszcze w czasie trwania budowy, po zamknięciu budynku, oraz powtórnie po zakończeniu wszystkich prac celem weryfikacji wyników. Zgodnie z polską normą (PN-EN-ISO-9972_2015, pod nazwą „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”), badanie można także przeprowadzać dla użytkowanych budynków. Gamma-Tech do badań wykorzystuje system światowego lidera, firmy Retrotec z USA (www.retrotec.com), model 1000 Digital Fan wraz z certyfikowanym oprzyrządowaniem i dedykowanym oprogramowaniem, zapewniającym dokładne i obiektywne wyniki pomiarów.