Prawidłowa cyrkulacja powietrza ma kluczowe znaczenie dla właściwego klimatu pomieszczeń. Zbyt intensywna zwiększa straty energii i zmniejsza wilgotność względną. Z kolei zbyt mała, powoduje niekorzystny klimat, a zwiększając wilgotność względną, może prowadzić do rozwoju pleśni i grzyba budowlanego. Dlatego tak istotne są pomiary skuteczności wentylacji. Przepisy określają, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia oraz rodzaju cyrkulacji (grawitacyjnej – mechanicznej), ilości minimalnego i maksymalnego napływu dzięki instalacji.

Wymogi norm określają, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia oraz rodzaju wentylacji (grawitacyjna – mechaniczna), ilości minimalnego i maksymalnego napływu powietrza.

Zgodnie z polskimi przepisami (normą PN-83/B-03430/Az3:2000), minimalna krotność cyrkulacji w domu wynika z zsumowania strumieni, które muszą być usuwane z pomieszczeń. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:

  •     kuchnia z kuchenką gazową - 70 m³/h;
  •     kuchnia z kuchenką elektryczną - 50 m³/h;
  •     łazienka - 50 m³h;
  •     toaleta - 30 m³/h;
  •     pokój mieszkalny - 30 m³/h;
  •     pomieszczenie pomocnicze (bez okna) - 15 m³/h;
  •     pralnia domowa powinna mieć zapewnioną cyrkulację odpowiadającą minimum dwukrotnej wymianie na godzinę;
  •     pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną cyrkulację odpowiadającą 1 wymianie na godzinę.

Pomiary skuteczności wentylacji, badanie szczelności powietrznej oraz zlokalizowanie miejsc nieszczelności bez użycia urządzenia testowego jest praktycznie niemożliwe.

Kontrola poprawności wentylacji oraz zlokalizowanie miejsc nieszczelności powietrznej bez użycia wentylatora testowego jest praktycznie niemożliwe.


Pomiar przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej wykonywany jest zgodnie z polską normą PN-EN 13829, pod nazwą „Właściwości cieplne budynków. Badanie wentylacji przeprowadzane jest za pomocą wentylatora umieszczanego w miejscu drzwi zewnętrznych, wytwarzając w lokalu podciśnienie. Powoduje to przedostawanie się do wnętrza budynku, poprzez wszystkie nieszczelności, powietrza. Dzięki utrzymywaniu stałego, zaprogramowanego ciśnienia, specjalistyczne oprogramowanie wylicza krotność wymian powietrza. Pozwala to określić, czy jest zgodna ona z normą, a także umożliwia wyznaczenie współczynnika n50, czyli krotności wymian przy różnicy ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 50Pa, w czasie 1 godziny. Wykonujemy kompleksowe badania, zgodnie z polskimi przepisami oraz normami, określające skuteczność instalacji.